Вітаю Вас, Гість

Задача А. Миронюк Костянтин

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    int x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4;
    cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2;
    x3 = x1, x4 = x2;
    y3 = y2, y4 = y1;
    if (x3 > x4) {
        swap(x3, x4);
        swap(y3, y4);
    }
    cout << x3 << ' ' << y3 << ' ' << x4 << ' ' << y4;
}

 

Задача В. Миронюк Костянтин

#include <bits/stdc++.h>

#define file_in freopen("media.dat", "r", stdin);
#define file_out freopen("media.sol", "w", stdout);

using namespace std;

int ad, vd, ln;

int main()
{
    file_in; file_out;
    string s;
    while (cin >> s) {
        ln = s.size();
        if (s[ln - 1] == 'i' || s[ln - 2] == 'm')
            vd ++; else
        if (s[ln - 1] == '3' || s[ln - 2] == 'a')
            ad ++;
    }
    if (ad == vd)
        cout << "equal"; else
    if (ad > vd)
        cout << "audio\n" << ad - vd; else
    if (ad < vd)
        cout << "video\n" << vd - ad;
}

 

Задача С. Мисечко Артемій

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int num1 = 0, num2 = 0, triple1 = 0, triple2 = 0, k = 1, a ,b ,c, sum;
    while (cin >> a >> b >> c)
    {
        sum = a + b + c;
        if (sum%5 != 0)
        {
            k = (k + 1)%2;
            continue;
        }
        sum /= 5;
        if (k == 1)
        {
            if (sum + num1 > 51)
            {
                k = 0;
                continue;
            }
            if (sum + num1 == 51)
            {
                cout << "1 " << triple1+1 << '\n';
                return 0;
            }
            if (sum > 0)
            {
                num1 += sum;
                ++triple1;
            }
            k = 0;
        }
        else
        {
            if (sum + num2 > 51)
            {
                k = 1;
                continue;
            }
            if (sum + num2 == 51){
                cout << "2 " << triple2+1 << '\n';
                return 0;
            }
            if (sum > 0)
            {
                num2 += sum;
                ++triple2;
            }
            k = 1;
        }
    }
}

 

Задача D. Бушовський Олександр

n=int(input())
ans=[]
l=['1','2','3','4','5','6','7','8','9','0']
for _ in range(n):
    x=list(input())
    if (not x[0] in l or x[0]!='-' or x[0]!='+') and not x[-1] in l:
        ans+=["No"]
        continue
    for i in range(1,len(x)-1):
        if not x[i] in l:
            if not x[i-1] in l or not x[i+1] in l:
                ans+=["No"]
                break
        elif x[i]=='0':
            if x[i-1]=='/':
                ans+=['No']
                break
    else: ans+=["Yes"]
print("\n".join(ans))

 

Задача Е. Ачілов Андрій

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
    int n; string str;
    cin >> n;
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        cin >> str;
        int q = 2, cnt = 0;
        for(int i = 0; i < strlen(str.c_str()); i++)
        {
            if(q == 0)
            {
                if(str[i] == '+' || str[i] == '-' || str[i] == '*' || str[i] == '/' || str[i] == ')')break;
                else if(str[i] == '('){q = 2; cnt++;}
                else q = 1;
            }
            else if(q == 2)
            {
                if(str[i] == '+' || str[i] == '*' || str[i] == '/' || str[i] == ')'){q = 0; break;}
                else if(str[i] == '-')q = 0;
                else if(str[i] == '(')cnt++;
                else q = 1;
            }
            else if(q == 3)
            {
                if(str[i] == '+' || str[i] == '-' || str[i] == '*' || str[i] == '/')q = 0;
                else if(str[i] == ')')
                {
                    cnt--;
                    if(cnt < 0)break;
                }
                else if(str[i] == '('){q = 2; break;}
                else {q = 1; break;}

            }
            else
            {
                if(str[i] == '('){q = 2; break;}
                else if(str[i] == '+' || str[i] == '-' || str[i] == '*' || str[i] == '/')q = 0;
                else if(str[i] == ')' && cnt > 0)
                {
                    cnt--;
                    if(cnt < 0)break;
                    q = 3;

                }
            }
        }
        (q == 1 || q == 3) && cnt == 0 ? cout << "Yes" << endl : cout << "No" << endl ;
    }
    return 0;
}